Avgifter

Avgiftsnivåer

 
Vårdnadshavare betalar en avgift oavsett om barnet har kommunal eller enskild barnomsorg. Avgiften betalas till Västerås Stad från och med första inskolningsdagen och sedan 12 månader per år.

Det finns en maxtaxa som fungerar som ett tak för hur mycket du skall betala.

Blöjor ingår inte i avgiften för barnomsorg.

Det finns ingen möjlighet till avgiftsbefrielse på grund av till exempel sjukdom, semester eller annan ledighet.

Om betalningen är försenad, tillämpas räntelagens regler om dröjsmålsränta.

Om vårdnadshavaren inte betalar avgiften, förlorar barnet sin plats inom barnomsorgen. Detta gäller både inom kommunal och enskild verksamhet i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, så länge skulden finns kvar.

Du kan själv beräkna din barnomsorgsavgift på www.vasteras.se
 


Inkomstredovisning

När Västerås Stad beslutar om ditt barns avgift utgår kommunen ifrån hushållets inkomst. Hushållet kan bestå av en ensamstående förälder eller av ett par som är gifta eller sambo som är folkbokförda på samma adress. Det innebär att det räcker med att man är folkbokförda på samma adress för att bådas inkomster ska ligga till grund för avgiften. Din avgift beräknas på den inkomst som du redovisar i deklarationen. Förutom lön för arbete och inkomst av näringsverksamhet räknas också till exempel föräldrapenning, sjukpenning/sjukbidrag och arbetslöshetsersättning som inkomst. För fler exempel se www.vasteras.se

Anges ingen inkomst kommer högsta avgift att tas ut till dess att inkomstuppgift lämnas av hushållet. Förändrad inkomst meddelas omedelbart till kommunens handläggare av barnomsorgsavgifter och påverkar därefter nästa faktura.

Syskonrabatt

De barn som ingår i hushållet och är placerade i Nygårds förskola eller annan förskola räknas som syskon.
Barn 1 är yngsta placerade barn, därefter i stigande ålder.

Planeringsdagar

Förskolan har rätt att stänga verksamheten fyra dagar/år förutom ordinarie semesterstängning för planerings- och kompetensutvecklingsdagar. De dagarna ger inget avdrag på avgiften.

Uppsägning

Uppsägning från föräldrar:

  • Plats sägs upp av föräldrar när den inte längre behövs.
  • Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag en skriftlig uppsägning inkommit till Västerås stad.
  • Avgift utgår under uppsägningstiden oavsett om plats utnyttjas eller ej.
  • Uppsägning från verksamheten:
  • Uppsägning från verksamhetens sida kan ske om inte platsen utnyttjas enligt överenskommelse.
  • Om platsen inte utnyttjas under 6 veckor har platsinnehavaren (föräldrar) förverkat sin rätt till platsen. Semestrar borträknat.